Op Prinsjesdag 2018 maakt het Kabinet het Belastingplan 2019 bekend waarin de fiscale wijzigingen voor 2019 staan. Voor btw-heffing noteren wij de volgende wijzigingen alvast met potlood:

Verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9%

Zoals in eerdere blogs is aangekondigd, wil het kabinet per 1 januari 2019 het verlaagde btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Eerder heeft de staatssecretaris toegezegd dat het kabinet ondernemers niet extra wil belasten met extra administratieve lasten bij deze aangekondigde btw-verhoging, daarom zal de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. Voor prijzen en offertes voor prestaties die pas in 2019 plaatsvinden, moet u echter wel rekening houden met deze btw-verhoging.

Wijziging van de kleine ondernemersregeling

Op grond van de huidige kleineondernemersregeling (KOR) kunnen ondernemers een extra teruggaaf van btw krijgen als zij jaarlijks per saldo hooguit € 1.883 hoeven af te dragen. Om de administratieve lasten voor kleine ondernemers te verlichten, is het voornemen om dit in 2019 aan te passen. Ondernemers met een omzet lager dan € 17.500 kunnen (op verzoek) worden vrijgesteld van btw-afdracht en van administratieve verplichtingen.

E-commerce Richtlijn

Sinds 2015 zijn telecommunicatie-, omroep-, en elektronische diensten belast met btw in het land waar de afnemer van die diensten woont, ook als de afnemer een particulier is.

Via het Mini One Stop Shop systeem (MOSS) kan een ondernemer de btw die is verschuldigd in alle afzonderlijke lidstaten, in één btw-aangifte aangeven. Eind 2017 heeft de EU nieuwe  wetsvoorstellen over btw-heffing en e-commerce aangenomen, met daarin een uitbereiding van deze MOSS-regeling, ook voor via internet verkochte goederen aan particulieren in andere lidstaten. De meeste wijzigingen gaan per 2021 in. Een aantal vereenvoudigingen gaat echter al per 2019 in:

  • ondernemers met een omzet van niet meer dan € 10.000 aan telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten aan consumenten in een andere lidstaat, mogen het btw-tarief van hun eigen land berekenen. Voorwaarde is dat zij slechts in één EU-lidstaat zijn gevestigd,
  • buiten de EU gevestigde ondernemers kunnen ook gebruik maken van MOSS;
  • ondernemers die gebruik maken van de MOSS-regeling, mogen de factureringsregels van hun eigen lidstaat toepassen (voor Nederlandse ondernemers betekent dit dat aan particulieren geen btw-factuur hoeft te worden uitgereikt).

Ook wordt per 1 januari 2019, de bewijsregel voor ondernemers, die telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten verrichten aan consumenten versoepeld. Zij moeten op dit moment aan de hand van (minstens) twee niet tegenstrijdige bewijsstukken bewijzen waar de afnemer woont. Met ingang van 1 januari 2019 hoeven zij slechts één bewijsstuk te verzamelen. Dit bewijsstuk mag niet afkomstig zijn van de dienstverrichter of van de afnemer.

Verruiming van de btw-sportvrijstelling

Op grond van de huidige wettekst vallen alleen diensten van sportorganisaties aan hun leden onder de btw-vrijstelling. De eis dat de diensten moeten worden verricht aan de leden komt te vervallen. Het Europese Hof van Justitie heeft eerder geoordeeld dat de sportvrijstelling ook geldt voor ‘sportdiensten’ aan anderen dan leden. De verwachting is dat de btw-vrijstelling per 2019 wordt aangepast en dus ook geldt voor diensten aan niet-leden.

Aanscherping btw-nultarief voor zeeschepen en luchtvaartuigen

De levering van zeeschepen, luchtvaartuigen en de bevoorrading van en andere prestaties die betrekking hebben op deze vervoermiddelen vallen onder het btw-nultarief. Op dit moment is hierbij niet vereist dat deze zeeschepen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor ‘vaart op volle zee’. De Europese Commissie heeft echter aangegeven dat deze bepaling te ruim is geformuleerd. De verwachting is dat het btw-nultarief wordt aangescherpt, zodat bijvoorbeeld is vereist dat alleen sprake is van een zeeschip als dit schip voor tenminste 70% wordt gebruikt voor vaarten op volle zee.

Uiteraard zullen wij u na Prinsjesdag informeren over alle fiscale wijzigingen.

Wie zijn wij?

Forward Fiscalisten is een modern fiscaal advieskantoor dat organisaties en ondernemers op effectieve wijze deskundig adviseert bij (complexe) fiscale vraagstukken. Onze ervaren fiscalisten hebben een Big4 achtergrond, werken met korte communicatielijnen en 100% betrokkenheid. En dat tegen reële tarieven. Ontdekken welke fiscale kansen wij voor u verzilveren? Neem dan contact op met Freek van Wijk of één van de andere Forward Fiscalisten.

 

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Vera Weekers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×