Recentelijk heeft onze (demissionaire) regering een concept-implementatiewet bekend gemaakt ten behoeve van het in te voeren UBO-register. Het is de bedoeling dat belanghebbenden (UBO’s; ofwel “Ultimate Benificial Owners”) van een onderneming of rechtspersoon centraal worden geregistreerd met ingang van 26 juni 2017. Dit register zal vervolgens openbaar toegankelijk zijn en kan daardoor gevolgen hebben voor u.

Graag geven wij de achtergrond en timing van het register weer, verklaren wat een UBO is en wie zich zal moeten registreren. Vervolgens leggen we uit welke informatie wordt geregistreerd en tot op welke hoogte deze informatie openbaar beschikbaar zal worden gesteld. In dit artikel leest u wat u kunt ondernemen om informatie af te schermen en waarom deze afscherming voor u van belang is. Waardevolle informatie, waarbij Forward Fiscalisten een sterke adviserende rol in kan nemen, als u na het lezen geprikkeld bent.

Achtergrond en timing

In de EU is sinds 25 juni 2015 de Vierde EU-Richtlijn ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme van kracht. Deze richtlijn schrijft voor dat ieder lidstaat van de EU per 26 juni 2017 een UBO-register dient te hebben geïmplementeerd. Deze richtlijn is inmiddels al enige tijd van kracht, wat betekent dat Nederland hier op korte termijn aan zal moeten gaan voldoen.

Wij verwachten dat de overheid ervoor gaat zorgen dat de implementatiewet tijdig wordt aangenomen. Vervolgens krijgen ondernemingen en rechtspersonen 18 maanden de tijd om te zorgen voor registratie van de UBO en de daarbij behorende gegevens.

Wie is uiteindelijk gerechtigde?

Op dit moment is het nog onduidelijk wie UBO is tot een onderneming of rechtspersoon. Dit zal nader worden uitgewerkt en op een latere datum gewijzigd binnen het Handelsregisterbesluit. Op dit moment geldt echter dat een uiteindelijk gerechtigde voor de Wet Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) een persoon is, die voor tenminste 25% de eigendom of zeggenschap tot een juridische entiteit of bijvoorbeeld trustvermogen heeft. Of deze definitie direct wordt opgenomen in het Handelsregisterbesluit, is op dit moment onbekend.

Wie moet registreren?

De registratie van de uiteindelijk gerechtigde dient te gebeuren door een specifieke groep rechtspersonen, te weten: BV’s, NV’s, stichtingen, verenigingen, rederijen, maatschappen, VOF’s, CV’s, coöperaties; onderlinge waarborgmaatschappijen; Europese economische samenwerkingsverbanden; Europese naamloze vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen.

Het Fonds voor Gemene Rekening valt vooralsnog niet onder de registratieplicht. UBO’s van buitenlandse ondernemingen en rechtspersonen hoeven zich ook niet te registreren met dien verstande dat zij zich zullen moeten houden aan de regelgeving in het andere land.

Welke informatie dient geregistreerd te worden?

Op grond van de tekst van de concept-implementatiewet wordt de volgende informatie in het openbare gedeelte van het Handelsregister opgenomen:

  • De naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit en woonstaat van de UBO;
  • De aard van het door de UBO gehouden economische belang en de omvang van dit belang.

De exacte invulling van de opgaaf is nog niet bekend.

De volgende gegevens dienen wel te worden verstrekt aan het Handelsregister, maar zullen niet openbaar toegankelijk zijn op grond van de conceptwettekst:

  • De geboortedag, geboorteplaats en geboorteland en woonadres van de UBO;
  • Het Burgerservicenummer (BSN) of het fiscaal identificatienummer van het land waarvan de UBO een ingezetene is, indien de UBO niet in Nederland woont en geen BSN heeft;
  • Documentatie op grond waarvan de identiteit van de uiteindelijk gerechtigde is geïdentificeerd;
  • Documentatie op grond waarvan wordt onderbouwd dat de persoon uiteindelijk gerechtigde is en waarmee de aard en omvang van het belang wordt aangetoond.

Tot het niet-openbaar gedeelte van het Handelsregister krijgen bepaalde -bij wet aangewezen organisaties- toegang, zoals fiscale opsporingsdiensten, banken, andere financiële instellingen en notarissen.

Zijn er waarborgen, uitzonderingen en afschermingsmogelijkheden?

De conceptwettekst voorziet in een aantal waarborgen en uitzonderingen. Denk hierbij aan de registratie van afnemers van gegevens uit het UBO-register, alsmede de bescherming van minderjarige kinderen die uiteindelijk gerechtigd zijn tot trustvermogens. Of er sprake is van een uitzondering wordt per individueel geval bekeken. Daarnaast is de conceptwet zodanig ingericht dat zo min mogelijk informatie openbaar beschikbaar wordt gemaakt.

Het is mogelijk om aan de Kamer van Koophandel te vragen uw gegevens af te schermen van het openbare deel. Daarbij moet op grond van de conceptwettekst sprake zijn van één van de volgende situaties.

  • Blootstelling aan een van de volgende risico’s: fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie;
  • Minderjarig;
  • Handelingsonbekwaam.

Bij afscherming zijn de gegevens nog steeds toegankelijk voor de bij wet aangewezen organisaties.

Tot slot

Wij verwachten dat voor het merendeel van de in Nederland gevestigde ondernemingen en rechtspersonen het UBO-register een feit zal zijn en dat zij zich zullen moeten houden aan de registratieverplichtingen.

Ontwikkelingen omtrent dit onderwerp blijven we nauwgezet volgen en bij relevante aanpassingen  informeren we u direct, indien gewenst. Mocht u vragen hebben over wat de invoering van het UBO-register voor u specifiek betekent, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Forward Fiscalisten heeft een aantal interessante adviezen en oplossingen uitgedacht, vanuit specifieke expertise op het gebied van (internationaal) ondernemingsrecht. Uw fiscale en juridische structuur wordt door ons op een degelijke en consistente wijze bekeken, met als gevolg een concreet advies dat u verder helpt.

Nieuwsgierig geworden?

Laat het ons weten via info@teamforward.nl of neem rechtstreeks contact op met Paul van den Tillaart (+316 29 07 06 32).

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met admin.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×