Ondernemers kunnen de btw die drukt op de kosten van btw-belaste prestaties volledig in aftrek brengen. Voor de btw op kosten toerekenbaar aan van btw vrijgestelde prestaties geldt dat geheel geen recht op btw-aftrek bestaat. Voor veel ondernemers geldt dat zij alleen met btw belaste prestaties verrichten en dus in beginsel volledig recht op btw-aftrek hebben. Ingewikkelder is het wanneer ondernemers zowel btw-belaste als btw-vrijgestelde prestaties verrichten. In dat geval bestaat voor de algemene kosten recht op btw-aftrek op grond van het pro-rata percentage.

Gemengde prestaties

Ook bij gemengde prestaties bestaat voor de btw op de kosten die direct toerekenbaar zijn aan de btw-belaste activiteiten, volledig aftrekrecht. Het gaat daarbij om kosten van goederen en diensten die alleen worden gebruikt voor de btw-belaste activiteiten en niet voor de btw-vrijgestelde activiteiten van de onderneming. De btw op de kosten van goederen en diensten die alleen worden gebruikt voor de btw-vrijgestelde activiteiten, is niet aftrekbaar. Er zijn ook kosten die zowel toerekenbaar zijn aan de btw-belaste als de van btw vrijgestelde prestaties. Dit zijn de algemene kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten van de accountant of een laptop die voor beide soorten prestaties wordt gebruikt. Voor deze kosten geldt dat de btw aftrekbaar is op grond van de pro rata.

De pro rata is de verhouding tussen de belaste omzet en totale omzet. Bijzondere inkomsten, zoals het afstoten van gebruikte bedrijfsmiddelen, mogen niet als omzet worden meegenomen in de breuk. Ook ontvangen subsidies die niet de vergoeding voor een prestatie vormen, blijven buiten beschouwing. Dit betreft immers geen omzet voor btw-heffing.

Werkelijk gebruik

De pro rata moet in beginsel worden berekend aan de hand van omzetverhoudingen. Wanneer de omzetverhoudingen een afwijkend beeld geven van de werkelijkheid, kan de pro rata op basis van werkelijk gebruik worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld op basis van oppervlakteverhoudingen of tijdbesteding. Bij onderhoud aan vastgoed dat gemengd wordt gebruikt is het bijvoorbeeld gangbaar om de btw-aftrek aan de hand van vierkante meters te bepalen. Bij berekening op basis van werkelijk gebruik geldt als uitgangspunt dat de partij (de ondernemer of de Belastingdienst) die het werkelijk gebruik wil toepassen in plaats van omzet, dit werkelijk gebruik aannemelijk moet maken.

In de praktijk zien wij dat een kritische blik op de berekening van de pro rata vaak leidt tot aanvullende btw-aftrek. Neem voor meer informatie of hulp bij de berekening van uw pro rata contact met ons op.

Wie zijn wij?

Forward Fiscalisten is een modern fiscaal advieskantoor dat organisaties en ondernemers op effectieve wijze deskundig adviseert bij (complexe) fiscale vraagstukken. Onze ervaren fiscalisten hebben een Big4 achtergrond, werken met korte communicatielijnen en 100% betrokkenheid. En dat tegen reële tarieven. Ontdekken welke fiscale kansen wij voor u verzilveren? Neem dan contact op met Freek van Wijk of één van de andere Forward Fiscalisten.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Vera Weekers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×