In januari 2019 moet de laatste btw-aangifte over het jaar 2018 worden ingediend. Voor btw-heffing moet u bepaalde correcties maken. Deze correcties over 2018 moet u verwerken in de laatste btw-aangifte over 2018 (december of vierde kwartaal). Ook wijzigt het lage btw-tarief per 1 januari 2019 en treedt de nieuwe voucherregeling in werking.

Correcties in laatste btw-aangifte 2018

In de laatste btw-aangifte over 2018 moeten onder meer de volgende correcties worden aangegeven:

Btw privégebruik auto van de zaak

Wanneer auto’s binnen uw onderneming ook privé worden gebruikt, moet in beginsel een btw-correctie van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm (forfaitaire regeling) worden gemaakt. Er zijn afwijkende regels, bijvoorbeeld als een auto ouder is dan vijf jaar of zonder btw is aangeschaft. Ook voor andere zakelijke goederen en diensten binnen uw onderneming die in het afgelopen jaar (mede) voor privédoeleinden zijn gebruikt, moet een correctie worden gemaakt wanneer de btw op de kosten in aftrek is gebracht.

Btw-correctie over personeelsverstrekkingen

Voor personeelsverstrekkingen, zoals kerstpakketten, personeelsfeesten, etc. geldt dat de btw op de kosten niet aftrekbaar is indien per werknemer meer dan € 227 (exclusief btw) per jaar is verstrekt. Uw onderneming is verplicht jaarlijks een zogenoemde BUA-berekening te maken. Is in 2018 per werknemer meer uitgegeven en is de btw hierover in aftrek gebracht, dan moet een correctie worden gemaakt.

Pro rata, herziening btw-aftrek bij vrijgestelde omzet

Indien uw onderneming zowel met btw belaste als van btw vrijgestelde prestaties verricht, is de btw op kosten niet geheel aftrekbaar. Er geldt een pro rata, op grond waarvan alleen de btw aftrekbaar die toerekenbaar is aan de belaste omzet. In de laatste btw-aangifte van 2018 moet een eventuele correctie plaatsvinden indien de toegepaste pro rata in de eerdere aangiften van 2018 afwijkt van de werkelijke pro rata. Let hierbij op dat de herzieningstermijn voor btw-aftrek voor roerende investeringsgoederen (bijvoorbeeld een computer of een auto) 5 jaar is en voor onroerende investeringsgoederen (zoals een pand) 10 jaar.

Suppletie

Eventuele correcties over het jaar 2018 kunt u opnemen in de laatste btw-aangifte van 2018. Blijkt daarna, bijvoorbeeld bij het opmaken van de jaarstukken 2018, dat uw onderneming over dat jaar (en/of eerdere jaren) te weinig btw heeft betaald of recht heeft op btw-teruggaaf? Dan moet u daarvoor een suppletieaangifte btw indienen. Wanneer het te corrigeren bedrag minder is dan € 1.000, mag u deze correctie in de volgende normale btw-aangifte meenemen.

Oninbare vorderingen

Voor facturen die u heeft uitgereikt maar die niet zijn betaald, geldt dat recht bestaat op teruggaaf van de afgedragen btw. Voor deze btw-teruggaaf geldt dat de vordering in ieder geval oninbaar is na één jaar na het verstrijken van de uiterste betalingstermijn. U kunt de btw terugvragen op de normale btw-aangifte, bijvoorbeeld door het factuurbedrag als negatieve omzet aan te geven. Voor alle vordering die in het laatste tijdvak van 2018 een jaar onbetaald zijn gebleven, kunt u in de laatste btw-aangifte over 2018 de btw terugvragen.

Wijzigingen per 1 januari 2019

Eerder hebben wij u al geïnformeerd over de belangrijkste btw-wijzigingen per 1 januari 2019. De wijzigingen die gevolgen hebben voor veel ondernemers zijn:

Verhoging lage btw-tarief

De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met het Belastingplan 2019 en daarmee gaat het lage btw-tarief per 1 januari 2019 definitief omhoog van 6% naar 9%. Zorg ervoor dat u uw administratieve systemen, zoals boekhoud- en factureringsprogramma’s tijdig aanpast, zodat u met ingang van 1 januari 2019 het nieuwe btw-tarief van 9% correct kunt toepassen.

Nieuwe voucherregeling

In 2019 treden de nieuwe voucherregels in werking voor de btw-behandeling van cadeaubonnen. Er zijn 2 soorten voucher, multi purpose en single purpose vouchers. Wanneer het btw-tarief en land van inwisseling al vast staan, betreft het doorgaans een single purpose voucher. In dat geval vindt btw-afdracht plaats op het moment van verkoop van het voucher/cadeaubon. Wanneer de btw-behandeling nog niet vaststaat, omdat de bon voor producten belast met zowel hoog als laag btw-tarief kan worden ingewisseld of omdat de bon in meerdere landen kan worden ingewisseld, is de bon een multi purpose voucher. In dat geval vindt pas btw-afdracht plaats op het moment dat de bon wordt ingewisseld voor producten en niet al bij verkoop van de bon.

Wie zijn wij?

Forward Fiscalisten is een modern fiscaal advieskantoor dat organisaties en ondernemers op effectieve wijze deskundig adviseert bij (complexe) fiscale vraagstukken. Onze ervaren fiscalisten hebben een Big4 achtergrond, werken met korte communicatielijnen en 100% betrokkenheid. En dat tegen reële tarieven. Ontdekken welke fiscale kansen wij voor u verzilveren? Neem dan contact op met Freek van Wijk of één van de andere Forward Fiscalisten.

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Vera Weekers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Voor fiscale updates en adviezen
Naam
E-mailadres
×